A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Framsida

201603 Detaljplan masseuttak Løland - ny høyring

Detaljplanen legg til rette for utviding av masseuttak på Løland, i hovudsak gnr.47, brn 1 og 2.

Plan for massuttak på Løland har vært lagt ut til offentleg ettersyn i 2017, men møtt med motsegn frå NVE og Fylkesmannen i Rogaland av omsyn til dei kvartærgeologiske landskapsverdiane i området. Nytt planforslag er nå betydeleg redusert og legges derfor ut på ny til offentleg ettersyn.

Planen med tilhørande dokument vert lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 15.07. til 02.09.2019.

Frist for merknader er satt til 02.09.2019.

Eventuelle merknader sendes til Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand, eller epost til: post@forsand.kommune.no.

Saksdokumenta finner du her:

Detaljplan masseuttak Løland - ny 1. gongs handsaming, offentleg ettersyn

201603 Detaljplan masseuttak Løland - ny 1. gongs handsaming

PLAN 201603. Planbeskrivelse, 24.4.2019

PLAN 201603, Reguleringsbestemmelser, revidert 3.7.2019

Plankart 03 31.05.19

Notat landskap Løland (003)

Løland - rapport kvartærgeologi, verneverdi, dødisgroper, grunnvann

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett