A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Det er mykje du kan gjere utan å måtte søkje byggjeløyve. Blant anna kan du setje opp ein garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng å be om løyve frå kommunen først.

Her er ei oversikt over byggjetiltak du ikkje treng å søkje kommunen om løyve til å utføre:

  • mindre, frittliggjande bygning som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som ikkje kan nyttast til å bu i
  • frittliggjande bygning som er større enn bygningar som er nemnde over, som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som korkje skal nyttast til å bu i eller anna varig opphald, og som ikkje har kjellar
  • mindre, frittliggjande byggverk knytte til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde
  • mindre tiltak i eksisterande byggverk
  • mindre tiltak utandørs
  • fasadeendring som ikkje fører til at bygninga sin karakter blir endra, og tilbakeføring av fasade til tidlegare dokumentert utføring
  • andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita frå søknadsplikta

Du må sjølv sørgje for at det du ønskjer å byggje, er i tråd med lovverket. Ver spesielt merksam på:

  • at tillaten utnyttingsgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensa ikkje blir overskriden.
  • at regelen om 30 meters avstand til jernbanespor ikke blir overskriden (i så fall må du få tillating frå Bane NOR).

Det er ikkje noko formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte vere ein fordel at du snakkar med naboar som du meiner kan bli påverka av tiltaket.

Kriterium/vilkår

Tiltaket må ikkje føre til fare eller ulempe for omgivnadene. Det skal ikkje vere i strid med plan- og bygningslova, arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplan. Er du i tvil om byggjetiltaket oppfyller vilkåra, så kontakt kommunen for meir informasjon. Hugs at du er sjølv ansvarleg for at byggjetiltaket ikke skjer i strid med dei reglane som er nemnde. Ønskjer du dispensasjon frå gjeldande føresegner, må du uansett sende ein søknad.

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbanelova § 10 Byggegrenser under, over og langs jernbanen

Lover

Jernbaneloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Byggesaksforskriften (SAK 10)

Forskrifter

Veiviser - Endre bruken av et rom

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Byggjesak
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-08-23 10:22
Gyldig fra2010-12-23
Gyldig til2019-01-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett