A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Ergoterapi

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen. Ein ergoterapeut gjer det mogleg for deg å utføre dei aktivitetane som er viktige i livet ditt.

Ergoterapeuten

  • er meir opptatt av løysingar enn av problem
  • startar alltid med å spørje om kva som er viktig i livet ditt
  • undersøkjer og vurderer funksjonane dine, det du vil gjere og omgivnadene dine
  • formidlar og tilpassar tekniske hjelpemiddel og velferdsteknologi
  • legg til rette dei fysiske omgivnadene i heimen, i barnehagen, på skulen og på arbeidsplassen

Ergoterapeutar hjelper til med å finne løysingar når det oppstår eit gap mellom helsa di og krava i kvardagen. Ein ergoterapeut gjer det mogleg for deg å leve eit så aktivt liv som råd er.

Tenesta går inn som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, både i sjukeheim og i private heimar.

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsett funksjonsevne har utfordringar med aktivitetar i kvardagslivet.

Kriterium/vilkår

Kommunen vil gjere ei fagleg vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Ergoterapi er ein del av kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Sjå òg pasient- og brukarrettslova § 1-3 og  kapittel 7.

Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan kontakte ergoterapeut på kontoret på 51 70 03 33 eller mobil 456 32 893.

Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:- pleie og omsorg
Telefon:51700300
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsandheimen 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:- pleie og omsorg
Telefon:51700300
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsandheimen 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-08-27 11:12
Gyldig fra2010-03-17
Gyldig til2019-01-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett