Logo PiltOla

Fordjupningsmateriale/kjeldemateriale

Jon Moe brukte dette som bakgrunnsmateriale då han laga boka om Pilt-Ola i 1972. Me har eit utval av dokumenter og opplysningar som ligg i tre permar om Pilt-Ola. Ta kontakt med kulturkontoret dersom du er interessert i meir info.

 • Kart over Bakken.
 • Dikt: Å vogg meg tone.
 • Art. i Vårt Blad 3/1-1973: Han som ville gå til Amerika.
 • Art. i Gudbrandsdølen 20/3 1973: Boka om Pilt-Ola.
 • Art. i Nationen og Dabladet Rogaland 11/11-72: Boka om Pilt-Ola.
 • Brev fra bibliotekar L. Tveterår om PO 11/1- 1973.
 • Uttaler om Jon Moe.
 • Art. av G. Mikkelson 9/11 1972: Pilt-Ola og riket hans.
 • Program i NRK � � omtale av Ivar Holm og Jorun Mannsåker.
 • Art. av Erling Tjønneland i Bergens Tidende 23/10 1972: Den store romanen om Pilt-Ola.
 • Brev frå Berent Skjelbred til Johannes Bakken.
 • Brever fra Sigleiv Engen til Johannes bakken.
 • Slektsliste.
 • Fleire brev frå Johannes Bakken.
 • Art. av G. Mikkelson i Rogaland 24/12-1960: Pilt-Ola dregen i drypt-trog frå Lyse til Årdal.
 • Art. i Rogaland: 29/11-1944: Då lappekjerringen ville drepe Pilt-Ola.
 • Pilt-Ola tilsett som kure� �r i Hæren 1807-1814.
 • Notat: Per Nedrebø fortel om Pilt-Ola 19/03 1970.
 • Søknad om midler fra Det kongelige Selskap for Norges Vel 1817. Føre 250 tamrein frå Finnmark.
 • Begynte å drive flokken i mars 1818 � � nådde Kristiania juletider 1818. Kom til Kristiansand 30. januar 1819 med 150 dyr til Setesdal og Sirdalsheiene. Gjetar: Jørgen Fidjeland.
 • PO reiste nordover igjen for å kjøpe fleire dyr.
 • Økonomisk vansker � � rettsak med kjøpmann Reinhardt.
 • 1819 søkte han om støtte til utvikling av ulvegift.
 • 1829 ble hans eigedomar realisert. Han forsvann.
 • Art. i Vestlandsposten 5/12 1895: Skildring frå nittiåra.
 • Art. i Stavanger Aftenblad 6/7 1968: Den mangfoldige Ole Songesand gikk gjennom Russland til Korea.
 • Art. i Rogaland 26/2-1941 og 11/6 1964 og Stavangeren 15/12 1941: Pilt Ola som var konge i Dyraheia.
 • Art. i Rogaland 17/12 1955: Kopparforekomster på Straumheia i Setesdal.
 • Fleire brev til og frå Jon Bleie og Bernt Heide.
 • Brev frå Johan Veka: Pilt-Ola i Suldal. Pilt-Ola ein einstøing.
 • Brev frå B. Skjelbred om avkom i Finnmark.
 • Mange brev om Pilt-Ola i Hardanger og på Sørlandet. Mange historier.
 • Biografiske data om Jon Moe. Truleg samla til søknaden om Kongens Fortjensmedalje
 • � �Dagens bok� � 20.11 � � 72 av Jørund Mannsåker. Omtale av boka � �Pilt � � Ola� �
 • Bokomtale 25.10 � � 72 av Elling Tjønneland
 • � �Pilt-Ola� � en dikters verk, av Ivar Holm, NRK Lokalen, 25.11 � � 72
 • � �Pilt-Ola og riket hans� � av Gudtorm Mikkelson , 9.11 � � 72 i S.A, brevspalta
 • Artikkel i Vårt Blad 3.1 � � 73 av Gudtorm Mikkelson
 • Om Jon Moe, div. � �attestar� �
 • Brev frå Harald L. Tveterås om bl.a. Sissel Mæle
 • Fleire bokmeldingar.
 • Ein artikkel/ eit stykke av Johannes Bakken om stadnamn på og frå TÅNÅ, 20.1 - 76
  ( der fam. Larssen har hytta si, framfor Bakken på ein måte)
 • Diktet � �Å vogg meg ein tone� � av J. Bakken 29.9 � � 52
 • Eit handteikna kart over ein del av Lysefjorden og med stadnamn og vegar/ stiar prikka inn.
  Her er t.d. Skaffardalshelleren plassert.
 • Her ligg fleire brev til Jon Moe frå Johannes Bakken. Alle skrivne i 1970, altså i førebuingstida til boka.
 • Eit spesielt brev frå Johannes 19/4 � � 70 om namnet i berget, like utfor garden der Kåre Hatleskog bur� �..
 • Eit brev frå Johannes 19/5 � � 71� �. Der det står om skaffardalshelleren.
 • Her ligg mange små orginalnotat frå Johannes, og ein del av dei er gjort hos Johannes.
  Mange sitat frå Johannes. Eg kjenner att mykje av det frå boka.
 • Stor artikkel i Rogaland, 24/12 � � 60 ( julastoff� �.)
  Overskrift: � �Pilt � � Ola dregen i drypt-trog frå Lyse til Årdal� �
 • Artikkel i Rogaland 5.4. � � 44 av Svein Hovet
 • Sigleif Engen: Sitat etter Per Nerabø om Pilt � � Ola
 • Liste over kjelder, før dei blei ordna alfabetisk ( merka med boks.)
 • Avskrift frå S. Hasund: Det Kongelege Selskap for Norges Vel� �. Om Tamrein-forsøket, søknaden. NB� �. Viktig stoff!!!!
 • Artiklar om Pilt � � Ola � �En skildring fraa nittiaari� � av Svein Hovet, stod i Agder Tidende
 • Artikkel i SA 6.7. � � 68 av Bernhard Lund: Den mangfoldige Ole Sangesand gikk gjennom Russland til Korea.
 • Art. i Rogaland 26.2. � � 44 : Lysemanden som vilde gå til Amerika.
 • Art. i Rogaland om Kleng Persson
 • SA 14.12.-55: Profil i Lysefjorden, av Ragnvald Mauritzen
 • Art. i Rogaland 11.6. � � 64 av Jone Vadla : Pilt � � Ola frakta mold frå skjælland til � �mønsterhage� � på Songesand
 • Frå Stavangeren 15.11. � � 41: Pilt � � Ola var konge i Dyraheio i Suldal.
  --- en merkelig mann med en gripende livslagnad, av Mikael Veka
 • Art. frå Christiansands Adresseavis 18.1. � � 62 om : Rensdyr på torvet og Odderøen.
  Om PO� �2.2. � � 1818
 • Art. frå 27.12.- 53 om : Kobberforekomster på Straumsheia i Setesdal.
 • Teikningar av Pilt � � Ola i Rogaland
 • Art. av Brita Fatnes
 • � �Soga um Pilt � � Ola� � i Norig 2.2. � � 28 av NKB
 • Brev frå Bernt Heid av 29.7. � � 71. Her søkjer Jon Moe etter opplysningar om pinse i året 1815
  ( altså 14. � � 15.5. � � 1815)
  Dette trong han til boka!!1
 • Kopi av � �Maade at ødelegge Rovdyr paa, fornemmelig Ulve� �, 20.12. � � 1847, av Heiberg
  Her står og noko om Pilt � � Ola.
 • To merkelege brev, truleg frå Johannes Bakken, trur eg kjenner skrifta hans.
  A. Eit 8-delt ark
  B. Med : Hjarteleg helsing innfelt midt i den skrivne teksten på eit finurleg vis.
 • Johan Veka skriv om PO, brev av 28.9. � � 69
  Han viser til stoff om PO i Hardanger, bl.a. i bøkene til Haukenæs
 • Brev frå Lars Vivelid, 9.7. � � 69
 • Fleire brev frå Jon Løyland, av 2.6.-69, 16.10.-69, 20.6. � � 60 og 30.6. � � 69
 • Notat frå daniel Vasshus, 31.12 � � 69. Og div. notat frå folk i Suldal
 • Pilt � � Ola herme� �. Frå Årbog for Jæren 1952
 • Brev frå Berent Skjelbred av 31.5. � � 1969
  Og brev av 7.6. � � 1969
 • Frå Bondevennen 1969: Lysefjorden og Lyselandet
 • Art. frå Norsk Folkeminnearkiv V/ Tor Skiftun
 • Handskrift frå Johannes Bakken ( stort manus)
  Handskrift frå kjelder
 • Jon Bleie frå Hardanger, Espe 10.3. � � 70 og 30.3. � � 70 og 14.3. � � 70, handskrivne om PO
 • Om Pilt � � Ola, handskrive
 • � �Ett avbrutt bryllup� � frå Erfjord, av Jon Skiftun ( Ola Maribu)
 • VP ( Vestlandsposten) 1.11. � � 1815� �.. Pilt � � Ola sa� �.
  Om dyr som græt.
 • Johs. Arneson om Ola Ryfylking, 18.10. � � 1895 (VP)
 • Huldrene på Tveitstølen.
  Ormamanaren på prestagarden i Hjelmeland, 16.10. � � 1895 (VP)
 • Gulna papir som syner forfattaren sitt nitide arbeid med slektsforhold bakover
  og flytte � � ruta for familien.
 • Fakta om dåpsdag og stad ( kalla Ole Aarsvolds sønn Ole): 10.mars 1779
 • Konfirmasjonsdag i Høle kyrkje 28.mai 1797 : Han blir kalla Ole Olson Aarsvold
 • Dødsdag og stad: 18. juli 1858 i Stavanger. Kalla Ole Sangesand.
 • Kopi med av gml skrift om Sangesandsgaden
 • Handteikna kart over området Sunnmork- Myrå � � Bakken
  Opplysningar skrivne på kartet: Gammal busetnad i Skurvedalen ( sida mot Bakken)
  Mykje husmenn samstundes hjå leiglendingane i Lysefjorden på denne tid.
 • Jon Moe, artikkel i Bondevennen: Sild og nemesis. Om sildesalting og saka mot Reinhardt. Tilslutt om Reinhardt sin falitt i gruvedrift� �..
 • Frå Jærbladet 17. okt. i 1972 . Besøk hos JM
 • Frå Dagens Tidende 7.okt. 1972. Boka kom 6 dagar etter.
 • Frå Høgsfjordposten 18. april i 1990. Skulptur av Pilt � � Ola ved kulturhuset??
  Halvdan M. Hansen blir intervjua
 • Merkelege notat på små lappar om ein Martin Kværnsmyr.
 • Avskrift frå arkiv etter Carl Johan om utbetaling til Ole Sangesand . I alt 200 Spd. Delt på fire månader med 50 Spd kvar gong. Det skal takast frå � �ekstrafondet� �
  Det er stila til Herr Cancelliraad von Hartmansdorff
  Og underteikna: Christiania den 26 Januar 1819 Sommerhielm ( Underskf.)
 • Ark med opplysningar/ historier frå Per Nerabø ( truleg frå Sig. Engen)
 • Opplysningar om sal av rein til England
 • Faktasamling om Gobi-ørkenen
 • Sildesaka, oversyn over datoar for sakføring i Stavanger Byting i 1815 � � 1816.
 • Handskrive ark med opplysningar om tobakkshandel.
 • Om leiting i audienskalenderen til Carl Johan: Finn ingenting på riksarkivet i Stockholm.
  Er det eigen norsk protokoll for dette?
  Og fakta: Det var aldri noko skifte etter OOS.
 • Opplysningar om dei to kjærastane. Begge gifte i 1817.
 • Om mulege runer i Skorvedalen, høgt oppe på venstre side av Skurvedalen.
 • Oppgangsag på Fløyrli så seint som i 1890 � � åra.
 • Sag i eiane og Fossmork og.
 • Eit vers etter OOS: Aldri mindre ensom enn når jeg alene går� �.
 • Ark med ulike opplysningar om t.d. kjølhaling
 • Sitat etter Kreutz Magnus i Hogganvik: Et ur siger, siger jeg� �. ( står i boka)
 • Oversyn over ulike skøyter på eigedomar i Stavanger.
 • Ark med opplysningar om sesjon i 1806. Om høgd 1,64 m
  Og om : Skade i H.H led og i en fod af et Hug. Demit
 • Sitat frå rutehefte til Høgsfjord Rutelag: Lysefjorden, Vestlandets mest storslagne natur.
 • Handskrivne ark med opplysningar om Lysefjorden og ferdsel på fjorden.
 • Sitat frå ymse vekeblad der det har vore artiklar om Pilt � � Ola.
 • Johannes Bakken fortel om ørnefangst.
 • Om orm i Lysefjorden og maning.
 • Songesand 11.9 � � 70: Om jordstykket Danmark i Songesand.
 • Ulike sitat frå Håkon Moen, med hermer frå fjorden.
 • Kopi av engelsk tekst om : By-Products of the Horse
 • Fleire små ark med ulike historier og hermer t.d. Den om dei to drammane som gjekk i same fot.
 • Handskrive ark frå S. Engen om farfar til Pilt � � Ola
 • Kopi av takkebrev frå grender i Sirdal til Stavanger Amts Landhusholdningsselskab
  For korn dei har fått. Står trykt i boka.
 • Ark frå eit leksikon med opplysningar om : Reinhardt og sønner.
 • � �Inbydelse� � , bilag til Rikstidende nr.56 i 1817. Folk kan bli med i eit tamreinselskap
 • Kopi av orginalbrevet der ekstrafondet skal betala ut 200 Spd til OOS.
 • Kopi av orginalark med tekst: Ti Skilling Spcies. Underskrive av Ole Sangesand
 • Sliktstavle etter S. Engen om forfedrane til OOS
 • Fleire kopiark med opplysningar om slekta bakover til 1722
 • Notat etter S. Engen om folk som er gravlagde og døypte i tida kring
  1815� �. Finn ut at OOS var fadder første gong i 1809 , 22.5 og seinare i 1813 28.2
 • Utskrift frå pantebøker. Frå 1763, 16.3 og 1776, 22.7 og 1795 20.7 og 1803 28.11
  1811 18.3 og 1811, 18.3 og 1811 14.6 og 1812 4.12
 • Frå Dansk Rigs Arkiv: Om tobakksaka 1812 21.10 Mange dokument frå rettsaka.
 • Artikkel om sildesalting i kum av JM ( fem sider)
 • Frå rettsprotokollen i sildesaka mot Reinhardt: Samanlagt 6210 ord, JM har talt opp
 • Frå auksjonsprotokoll i Stavanger over auksjonen hjå OOSre4