A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Dersom foreldra har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldra rett til den same informasjonen om barnet sin skulegang frå skulen si side og har same retten til å delta på foreldremøte.

Dersom foreldra ikkje har felles foreldreansvar for barnet, har også den av dei biologiske foreldra som ikkje har foreldreansvar, rett til informasjon om barnet sin skulegang, men berre dersom vedkomande spør skulen spesielt. Ein har i utgangspunktet ikkje rett til å delta på foreldremøte, men vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret, gjev sitt samtykke. Skulen kan likevel avtale eigne møte med den biologiske forelderen, men kan og velje å gje informasjonen skriftleg.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet

Lover

Barnelova

Forskrifter

Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (rundskriv)

___

Rettleiing - korleis få utført

Dersom foreldra har felles foreldreansvar og du er den av foreldra som barnet ikkje bur hos, kan du vende deg til skulen og be om å få informasjon direkte. Skolen pliktar da å halde deg jamleg orientert om skulegangen til barnet ditt. Er du biologisk forelder, men utan foreldreansvar, har du rett på informasjon berre i dei tilfella du vender deg direkte til skulen.

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Klagemulighet

Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det. 

___

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:39
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett