A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Økonomisk sosialhjelp (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midlar til eit forsvarleg livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for det sjølv gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Med livsopphald meiner ein livsnødvendigheiter som mat, husleige, straum og nødvendige klede. Denne hjelpa vil vere den vanlegaste forma for hjelp. Men du kan òg få hjelp som lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst vere aktuelt dersom ein trur at du vil vere i stand til å tilbakebetale lånet.

Klikk her for å komme til Økonomisk sosialhjelp

Dette er ei teneste frå NAV

Kriterium/vilkår

Vi vil vurdere dei faktiske behova du har. Økonomisk sosialhjelp er ein rett som i utgangspunktet blir gjeve utan vilkår, men alle under 30 år må gjennomføre visse aktivitetar som er avtalte med kommunen. Du kan òg bli beden om å dokumentere kva andre utvegar du har prøvd:

  • Om du har søkt om bustønad
  • Om du har brukt rettane dine til eventuelle trygdeordningar
  • Om du har kontakt med Nav og tek imot tilbod om arbeid eller kurs

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kvalifiseringsprogrammet
Hjelpetilbud i kommunen
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2019 (Rundskriv A-2/18)

___

Rettleiing - korleis få utført

Økonomisk stønad blir som regel utbetalt som ei kontantyting, og det er i utgangspunktet opp til deg sjølv å disponere midlane.

Søknaden sendes til

NAV
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

 

Saksbehandling

Nav-kontoret skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Nav før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Søknader blir behandla så raskt som mogleg. Men det kan hende at behandlinga blir forseinka dersom du ikkje kan dokumentere den situasjonen du skildrar i søknaden. Da må saksbehandlaren eventuelt kontakte deg for å be om fleire opplysningar. 

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Nav innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Dersom Nav lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Nav Forsand
Telefon:81581000
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-11-15 10:19
Gyldig fra2010-12-15
Gyldig til2019-12-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett