A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Driftsutval 2015 - 2019

Etter heimel i Plan- og bygningslova og Kommunelova skal driftsutvalet utøve oppgåva som kommunens faste utval for plansaker:

• Igangsetting og godkjenning av framlegg til reguleringsplanar og byggeplanar og utlegging til offentleg ettersyn

• Kunngjering og underretning til parter og andre som har interesser i saka

• Opplegg for medverknad i driftsutvalet. • Utlegging til offentlig ettersyn

• Samarbeid med andre offentlege instansar som har mynde i slike saker

• Innstille til vedtak i kommunestyret • Byggesaker av prinsipiell karakter

• Bidrag til formannskapets arbeid og oppgåver som ”kommuneplannemnd”

• Andre saker som naturleg fell inn under plan- og byggesaksfeltet, og som ikkje er delegert til administrasjonen.

 

Driftsutvalet handsamar og mange saker som høyrer inn under eigedom, og natur og miljø.

 

 

 

Medlem

Telefon

Epost:

Guro Heggemsnes Fløysvik – leiar – Krf.

954 09 7 99

gfl@forsand.kommune.no

Morten Kristian Oaland - Krf

918 52 0 14

moo@forsand.kommune.no

Solbjørg Tveit-Erevik

993 59 3 22

ste@forsand.kommune.no

   

Trond Haukelid – nestleiar - H

458 67 3 66

thau@forsand.kommune.no

   

Gunleif Haukelid – Samlingslista

911 03 9 89

ghauk@forsand.kommune.no

   

Varamedlem

  

Torstein Haukalid - Krf

909 57 014

tha@forsand.kommune.no

Ole Tom Guse – Krf

911 13 0 13

otg@forsand.kommune.no

   

Arne Maudal – H

908 37 4 29

ama@forsand.kommune.no

Bjarte Sveinsvoll Dagestad – H

413 33 7 85

bda@forsand.kommune.no

Hilde Levik – H

916 27 8 03

 
   

Kåre Oaland – Samlingslista

901 32 7 62

koa@forsand.kommune.no

Ruth Helen Espedal – Samlingslista

  

Ulrike Sabine Løland – Samlingslista

938 57 3 56

 

 

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett