A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Psykiatritenesta i Forsand

-finn du i Helsesenteret i tredje etasje i Forsandheimen.

Målet for psykiatritenesta er å tilby skreddarsydde tenester som fører til personleg vekst og evne til å ta vare på eige liv.

Dette er eit tilbod til deg som på grunn av psykiske plagar, sjukdom, rusproblem eller vanskeleg livssitusjon sliter med å fungere i kvardagen. Du treng ikkje vær sjuk for å ta kontakt. Med denne tenesta ynskjer vi å gje hjelp til å meistre dagleglivet betre.

    * Tilbodet gjeld for alle aldersgruppar.
    * Tenesta innvillgast etter lov om helsetenesta i kommunen §2-1, du har fire vekers klagefrist på vedtak om tenestetildeling.
    * Tenesta er gratis.
    * Begge tilsette har teieplikt.
    * Vi samarbeider med andre tenesteområde etter behov.

Tilbodet kan vera:

    * - Støttesamtalar, sortera tankar og kjennsler

   *- terapi etter oppskrift av EQ instituttet

    * - Miljøarbeid i heimen

    * - Miljøarbeiderteneste i forbindelse med sosial/angst trening.

    * - Strukturere kvardager

    * - Administrering av medisiner

    * -Tilretteleggje for arbeidstrening ev andre dagtilbod

    * - Utarbeiding av individuelle planar

    * - Pårørende samtaler

    * - Hjelp ved kriser

Dagsturar i sommermåneder i samarbeid med aktivitetssenteret.

 

Fra 01.01.2019 Kan man i tillegg til Forsand og henvende seg til Sandnes dersom man har behov for tjenester fra psykiatritjeneste. Telefon: 97600832

 

Sandnes tilbyr : Rask psykisk helsehjelp, som gir kortvarig terapi mot lett eller moderat grad av angst eller depresjon, og undervisning, informasjon , råd og veiledning.

                               

                             Psykisk helsehjelp for øvrig , omfatter hjelp til å mestre angst eller depresjon i større grad og andre former for psykiske helseutfordringer.

 

                             Rus-tjenester: samtaler , veiledning, oppfølging, støtte og hjelp til å mestre utfordringer i livet.

 

                             Timer med musikkterapeut, terapien omfatter å lytte til musikk, spille , synge, improvisere og skrive sanger.

 

                             Forskjellig kurs som : stressmestringskurs, tankens kraft, kurs i depresjonsmestring, kurs i selvhevdelse

 

                             Ulike aktivitetsgrupper som yoga, styrketrening, ung arena, karate, lørdagsturer.


Kontakt:

Psykiatrisk sjukepleiar Marijke Haaland, mob.tlf.: 957 70 719 mkh@forsand.kommune.no og Margrethe Vestbø Fjelde sykepleier tlfnr 97565321

 

Ta kontakt med oss dersom du har behov for å snakke med noen.

Vår arbeidstid er mellom  kl. 08:00 - 15:30

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett