A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Oppmålingsgebyr 2019

Gebyr etter matrikkellova er auka med 3,5 %:

 

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som fylgjande:

 

 1. Oppretting av matrikkeleining

  1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

  2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

  3. Oppretting av uteareal på eierseksjon

  4. Oppretting av anleggseiendom

  5. Registrering av jordsameie

    

 2. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

                      areal frå 0 – 500 m²                                                            kr  22953,-

  areal frå 501 – 2000 m²                                                  kr  25821,-

  areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da.                    Kr      718,-

             

              For eigedom som ikkje er sjølvstendig brukseining, rekast 0.5 gebyr etter dette pkt.

  Ved samtidig oppmåling av fleire tilgrensande tomter som er rekvirert av same rekvirent, gis følgjande reduksjon i gebyret :

 3. 6 - 10 tomter: 10 % reduksjon.

 4. 11 - 25 tomter: 15 % reduksjon.

 5. 26 og fleire:   20 % reduksjon.

   

 6. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

                      areal frå 0 – 500 m²                                                            kr  22953,-  

  areal frå 501 – 2000 m²                                                  kr  25821,-

  areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da.                    Kr      718,-

   

 7. Oppretting av uteareal på eierseksjon

                      Gebyr for tilleggsareal pr. eigarseksjon

                      areal frå 0 – 50 m²                                                            kr  11476,-

  areal frå 51 – 250 m²                                                  kr  14345,-

  areal frå 251 – 2000 m²                                                  kr  17214,-

  areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da.                    Kr      718,-

   

 8. Oppretting av anleggseiendom

  Gebyr for oppretting av anleggseigedom

                      areal frå 0 – 2000 m²                                                  kr  35862,-

  areal frå 2001 m² – auke pr. påbegynt da.                    Kr   1435,-

   

 9. Registrering av jordsameie

  Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige fakturerast etter medgått tid. – sjå pkt  6.11

   

 10. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

  1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

   Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

    

 11. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

  Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må av visas eller ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold settes til 1/3 av gebyrsats etter 6.1 og 6.2

 12. 13. Grensejustering
  1. Grunneiendom
  2. Anleggseiendom

  7. Grunneiendom
  Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m²).  En eigedom kan midlertidig ikkje gje frå seg areal som i sum overstiger 20 % av eigedomen sitt areal før justering.
                      areal frå 0 – 250 m²                                                             kr    8606,-
                      areal frå 251 – 500 m²                                                  kr   11476,-

  8. Anleggseiendom
  En  anleggseigedom kan justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens areal, men den maksimale grensa settes til
  1000 m²
                      areal frå 0 – 250 m²                                                            kr   14345,-
                      areal frå 251 – 1000 m²                                                  kr   18648,-

  4. Arealoverføring
  3. Grunneiendom
  4. Anleggseiendom

  9. Grunneiendom
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast.  Arealoverføring utløysar dokumentavgift
                      areal frå 0 – 250 m²                                                            kr   17214,-
                      areal frå 251 – 500 m²                                                  kr   22516,-
  arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører  auke av gebyret på                                                                                            kr     1435,-
  10. Anleggseiendom
  For anleggseigedom kan areal som skal overføres frå en matrikkeleining til en annen, - ikkje vera registrert på en tredje matrikkeleining.  Arealet kan kunn overførast til ein matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades.  Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande areal.
                      areal frå 0 – 250 m²                                                            kr   19038,-
                      areal frå 251 – 500 m²                                                  kr   28690,-
  arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører  auke av gebyret på                                                                                            kr     2152,-

 13. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

                      For inntil 2 punkter                                                            kr    4305,-

  For overskytande grensepunkt, pr. punkt                              kr      432,-

   

  Klarlegging av grenser på heile eigedomen etter koordinatfesta målebrev fakturerast etter punkt 6.1.1.

                     

            For klarlegging av grenser over større landbrukseigedommar kan det  fakturerast etter medgått tid.

   

 14. Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettighetar

                      For inntil 2 punkter                                                            kr    7172,-

  For overskytande grensepunkt, pr. punkt                              kr    1435,-

   

  Klarlegging av grenser på heile eigedomen etter skylddeling eller målebrev utan koordinat fakturerast etter punkt 6.1.1.

   

  For klarlegging av grenser over større landbrukseigedommar kan det  fakturerast etter medgått tid.

   

  Gebyr for klarlegging av rettighetar fakturerast det  etter medgått tid,

  sjå pkt 6.11

 15. Privat grenseavtale

  For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde                               kr  7172,-

  For kvart nytt punkt eller på begynt 100 m grenselengde          kr  1435,-

  Billigaste alternativ for rekvirent veljast.

   

  Alternativt kan gebyr fastsettast etter med gått tid.

   

   

 16. Urimelig gebyr

  Dersom gebyret openbart er urimelig i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeid og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsette et passende gebyr.

  Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

   

 17.                     Betalingstidspunkt

  Gebyret skal krevjast inn forskotsvis.

   

 18. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

  Gjør rekvirenten under sakas gang forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka, oppretthaldast likevel gebyret.

   

   

 19. Utstedelse av matrikkelbrev

                      Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                   kr  175,-

  Matrikkelbrev over 10 sider                                                             kr  350,-

  Endring i maksimalsats regulerast av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklinga. Matrikkelforskrifta §16 punkt 4

   

   

  Andre tjenester

  For arbeider som ikke passar inn i klassane over, vil arbeid bli fakturert slik :

  Ingeniør / konsulent                                                    kr  1147,- pr. time

   

  Tinglysingsgebyr og dokumentavgift vil bli fakturert i tillegg.

   

  Pr. i dag er tinglysingsgebyret 525,- og dokumentavgift 2,5%.

   

  Oppmålingsforretninga i marka kan ikkje gjennomførast ved mykje snø. Då kan ein få utsatt oppmålingsforretninga på aktuell eigedom til snøen er smelta vekk.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett